เอกสาร พบแพทย์

ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
การเตรียมเอกสาร อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะท่านอาจไม่ได้รับการตรวจเลย ถ้าขาดเอกสารสำคัญ หรืออาจนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องชำระเงิน เพราะขาดเอกสารเรื่องสิทธิ์การรักษา เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม ได้แก่

 • ใบนัด มีความสำคัญเพราะจะเป็นการระบุวันที่ตรวจ เวลานัดหมาย แพทย์ผู้ให้การรัก ษา ห้องตรวจ ดังนั้น ถ้าผู้ป่วยลืมนำบัตรนัดมาในวันตรวจ อาจเกิดปัญหาหรือขาดความสะดวกได้
 • ประวัติเก่า กรณีผู้ป่วยมีประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆมาก่อนที่จะมาพบแพทย์ครั้งนี้
  ผู้ป่วยต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับประวัติการรักษา รวมทั้งผลตรวจเพิ่มเติม เช่น ผลตรวจเลือด ฟิล์ม/ซีดีเอกซเรย์ จดหมายสรุปประวัติการรักษา
  ปัญหาที่พบบ่อย คือ

  - ผู้ป่วยกังวลใจว่า แพทย์จะต่อว่าที่ไปรักษาที่อื่นๆมาก่อน จึงไม่นำข้อมูลมา
  - อีกกรณีหนึ่ง คือ ต้องการตรวจใหม่เพื่อดูว่าผลการตรวจจะเหมือนกับก่อนหน้านี้หรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ เป็นการเข้าใจผิดอย่างยิ่ง เพราะข้อมูลทุกอย่างที่เคยมีมาก่อนนั้น
    จะช่วยทำให้แพทย์สามารถนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผล และให้การวินิจฉัยโรคได้ดีขึ้น รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เอกสารส่งตัว หมายถึง ข้อมูลทางการรักษาก่อนหน้านี้ที่แพทย์ที่ได้เคยรักษาผู้ป่วยได้สรุป ซึ่งเอกสารดังกล่าวนั้นอาจครอบคลุมถึงสิทธิ์การรักษาด้วย

ถ้าท่านไม่ได้นำมานั้น อาจส่งผลให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่าย หรืออาจเกิดความไม่สะดวกในด้านสิทธิ์การรักษา เพราะบาง ครั้งอาจไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์การรักษาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้

การมาพบแพทย์แต่ละครั้งนั้น อาจต้องมีญาติมาด้วย ดังกรณีต่อไปนี้

 • ผู้ป่วยไม่สามารถเล่าอาการเองได้
 • ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 • ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจสืบค้น และมีการให้ยาที่ทำให้หลับหรือง่วง เช่น การตรวจตาที่ต้องมีการหยอดตาเพื่อขยายรูม่านตา การตัดชิ้นเนื้อหรือมีอาการเจ็บ/ปวดจนส่งผลให้ไม่สา มารถทำกิจกรรมหรือเดินทางได้สะดวก
 • ผู้ป่วยไม่มั่นใจในการรับฟังข้อมูล ผลการตรวจ ผลการรักษา หรือแผนการรักษา หรือ ไม่สามารถตัดสินใจในแผนการรักษาได้ ต้องให้ญาติร่วมตัดสินใจ
 • การรักษาโรคที่ซับซ้อน รุนแรง เช่น โรคมะเร็ง การผ่าตัด ภาวะฉุกเฉินต่างๆ เพราะแพทย์ต้องใช้ข้อมูล และความร่วมมือจากญาติในการตรวจรักษา
  ซึ่งควรเป็นญาติที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และถ้าเป็นญาติสายตรง (พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร ธิดา) ได้ก็ยิ่งดี เพื่อการเซ็นต์อนุญาต-ตัดสินใจในการตรวจรักษา
 • แพทย์ต้องการพบญาติเพื่ออธิบายเกี่ยวกับโรค แผนการรักษา ผลข้างเคียงแทรกซ้อนจากการรักษา
 • ญาติต้องการทราบข้อมูลโดยตรงจากแพทย์ และ/หรือกรณีผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรง